Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo Wydzialu
Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

O Wydziale Projekty

Projekty realizowane

PROMETHEAS – PROMoting MEnThal HEAlth at Sea

Kierownik projektu - dr inż. Mariusz Dramski
Wartość projektu -  298 054,00 EUR
Żródło finansowania - ERASMUS+
 
Głównym celem projektu jest opracowanie metodyki szkolenia i zasobów edukacyjnych dla marynarzy oraz pracowników morskich w zakresie ochrony i poprawy ich zdrowia psychicznego. Projekt koncentruje się na różnych kwestiach związanych z problemami zdrowia psychicznego i ma na celu zapewnienie niezbędnych informacji oraz konsultacji na temat sposobów radzenia sobie z tymi problemami. W projekcie wytworzone zostaną również narzędzia do samooceny takie jak aplikacja mobilna oraz programy kursów. 
 
Okres realizacji projektu: 01.11.2019 do 31.08.2022
 
Partnerzy:
1.    Akademia Morska w Szczecinie.
2.    Satakunnan Ammatikorkeakoulu OY - Finlandia.
3.    Spinaker - Słowenia.
4.    Universitat Politecnica de Catalunya - Hiszpania.
5.    IDEC SA - Grecja.
6.    Chios Marine Club - Grecja.
7.    Centre for Factories of the Future Limited - Wielka Brytania.

Diamentowy Grant 2019

W 2019 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał ponad 17 milionów złotych na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Wśród 85 laureatów ósmego konkursu znalazł się student Akademii Morskiej w Szczecinie – Eric Kulbiej. Opiekunem naukowym studenta jest dr inż. kpt. ż.w. Piotr Wołejsza
 
Tytuł projektu badawczego: Model systemu synchronizacji manewru ostatniej chwili dwóch pełnomorskich statków autonomicznych w celu unikania kolizji i minimalizacji szkód.
 
Przyznane środki finansowe: 219 000,00 PLN
 

TranStat - Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego
i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju

Kierownik projektu - dr hab. inż. Janusz Uriasz
Wartość projektu -  895 696,00 PLN
Żródło finansowania - NCBIR - Gospostrateg
 
Projekt realizowany w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Głównym celem projektu jest unowocześnienie systemu produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego poprzez wykorzystanie wielkich zbiorów danych, wprowadzenie nowych produktów oraz stworzenie warunków do prowadzenia analiz funkcjonowania raz zarządzania systemami transportowymi do nowoczesnego planowania i kształtowania polityki transportowej kraju.
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 do 31.12.2021
 

Projekty zrealizowane

Stress on Ships - S.O.S

Kierownik projektu - dr hab. inż. Janusz Uriasz
Wartość projektu  55 343,00 EUR
Żródło finansowania - Leonardo da Vinci
 
Celem projektu było stworzenie programu szkoleniowego, który umożliwi uczestnikom identyfikację czynników stresogennych, zmniejszanie ich oddziaływania na własną psychikę, neutralizację konsekwencji stresu zarówno dla siebie jak i dla pozostałej części załogi  oraz umożliwi wprowadzenie zachowań/procedur przyczyniających się do prewencji negatywnych stanów psychofizycznych wśród załogi. Przełoży się to bezpośrednio na zwiększenie efektywności pracowników i podwyższenie bezpieczeństwa żeglugi morskiej. 
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2014 do 30.06.2016

ESABALT- Zwiększenie świadomości sytuacyjnej dla podniesienia bezpieczeństwa morskiego na Bałtyku

Kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski 
Wartość projektu -  83 292,00 EUR 
Żródło finansowania - BONUS
 
Naczelnym celem projektu było opracowanie rozwiązania technologicznego służącego zwiększeniu wiedzy o aktualnej sytuacji na morzu dla wszystkich statków pływających w basenie Morza Bałtyckiego, łącznie z monitoringiem ruchu morskiego w czasie rzeczywistym oraz systemem obserwacji środowiska o istotnym znaczeniu dla transportu morskiego i zapobiegania wypadkom morskim.
Projekt uzyskał status projektu flagowego w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR - Strategy for the Baltic Sea Region) i został dodany do Planu Działania w tej Strategii ogłoszonym w czerwcu 2015.
 
Okres realizacji projektu: 01.03.2014 do 29.02.2016
 

INFORMATYKA - kierunek zamawiany w Akademii Morskiej w Szczecinie

Kierownik projektu - dr hab. Piotr Borkowski
Wartość projektu -  1 780 501,80 PLN
Żródło finansowania - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
Naczelnym celem projektu było opracowanie rozwiązania technologicznego służącego zwiększeniu wiedzy o aktualnej sytuacji na morzu dla wszystkich statków pływających w basenie Morza Bałtyckiego, łącznie z monitoringiem ruchu morskiego w czasie rzeczywistym oraz systemem obserwacji środowiska o istotnym znaczeniu dla transportu morskiego i zapobiegania wypadkom morskim.
 
Okres realizacji projektu: 01.07.2012 do 31.10.2015

CAŁA NAPRZÓD!
Rozwój nowego kierunku studiów na Wydziale Nawigacyjnym oraz promocja zawodów związanych z branżą morską

Kierownik projektu - dr hab. Piotr Borkowski
Wartość projektu -  2 965 741,43 PLN
Żródło finansowania - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
Cel główny projektu to rozwój oferty edukacyjnej Akademii Morskiej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży morskiej i śródlądowej. Zadania realizowane w ramach projektu to: uruchomienie i prowadzenie nowego kierunku studiów Informatyka na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie, wdrażanie zajęć z języka angielskiego dla wykładowców prowadzących zajęcia w języku angielskim oraz objecie wybranymi szkoleniami oferowanymi przez OSRM i SDKO osób spoza społeczności akademickiej.
 
Okres realizacji projektu: 01.03.2010 do 30.09.2014
 

Short Course Programmes for Automated Systems in Shipping – SURPASS

Kierownik projektu - dr hab. inż. Janusz Uriasz
Wartość projektu -  23 901,00 EUR
Żródło finansowania - Leonardo da Vinci
 
Celem projektu była aktualizacja wiedzy marynarzy w stosunku do rozwoju automatyzacji systemów żeglugi poprzez stworzenie i przeprowadzenie innowacyjnych kursów doszkalania z zakresu automatyki przeznaczonych dla osób pracujących w sektorze transportu wodnego. W ramach projektu poszczególne moduły specjalistycznego szkolenia z automatyki zostały dostosowane do językowych, prawnych oraz ekonomicznych wymogów polskich. Ukończenie takiego takiego kursu prowadzi do uzyskania certyfikatów uznawanych na arenie międzynarodowej oraz w bezpośredni sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na pokładach statków i w portach.
 
Okres realizacji projektu: 01.10.2009 do 31.12.2011
 

E-Learning system for GMDSS VET
(Global Maritime Distress and Safety System)

Kierownik projektu - dr hab. inż. Janusz Uriasz
Wartość projektu -  18 692,00 EUR
Żródło finansowania - Leonardo da Vinci
 
Projekt ten to kontynuacja zrealizowanego już przy współudziale Akademii Morskiej projektu dofinansowanego przez program Leonardo do Vinci "E- GMDSS E Learning system" (SPINAKER), jego celem jest dalszy rozwój powstałego w ramach projektu Spinaker systemu kształcenia na odległość łączności w niebezpieczeństwie. Zadaniami projektu było zaoferowanie bezpłatnego kursu GMDSS marynarzom i żeglarzom, aby umożliwić i zachęcać ich do stałego podnoszenia kwalifikacji, zwiększenia wiedzy oraz umiejętności w zakresie posługiwania się systemem GMDSS; oraz wpływ na rozwijanie nauczania w formie e–learningu i zapewnianie rozwoju nauczania typu „do it yourself” obok tradycyjnych metod wykładowych.
 
Okres ralizacji projektu: 01.10.2008 do 30.11.2010
 

Maritime Tests of English Language – MarTEL

Kierownik projektu - dr hab. inż. Janusz Uriasz
Wartość projektu -  33 900,00 EUR
Żródło finansowania - Leonardo da Vinci
 
Celem głównym projektu było stworzenie wielu standardów morskiego języka angielskiego zawierających istniejące normy IMO (SMCP) dla trzech różnych poziomów: BAZOWEGO - podstawowy, średni, zaawansowany. OFICERSKIEGO - dział pokładowy, dział maszynowy OFICERSKIEGO WYŻSZEGO - dział maszynowy, dział pokładowy, starszy oficer port, pilot.
 
Okres ralizacji projektu: 01.10.2007 do 30.09.2009

EGMDSS – GMDSS E-learning system 

Kierownik projektu - dr hab. inż. Janusz Uriasz
Wartość projektu -  11 700,00 EUR
Żródło finansowania - Leonardo da Vinci
 
EGMDSS był kolejnym projektem zrealizowanym przez Akademię Morską w Szczecinie w ramach europejskiego programu ramowego Leonardo da Vinci. Wspólnie z partnerami z ośmiu krajów (Słowenia, Hiszpania, Finlandia, Anglia, Włochy, Turcja, Holandia, Grecja) tworzy grupę realizującą zadanie, którego celem jest budowa i wdrożenie systemu kształcenia GMDSS poprzez Internet. System obejmuje zagadnienia łączności GMDSS w szczególności treści obejmujące swym zakresem wymagania określone certyfikatem SRC (Short Range Certificate).
 
Okres ralizacji projektu: 01.10.2006 do 30.09.2008

NETOSCAR – projekt budowy elektronicznej platformy egzaminowania marynarzy

Kierownik projektu - dr hab. inż. Janusz Uriasz
Wartość projektu -  387 851,00 PLN
Żródło finansowania - Leonardo da Vinci
 
W ramach projektu stworzono metodę sprawdzania kompetencji członków załóg statkowych opartą na testach wielokrotnego wyboru. Projekt był odpowiedzią na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy na morzu, który to aspekt rodzi wymóg zatrudniania członków załóg statków morskich o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych stosownymi świadectwami. W efekcie podjętych działań utworzono bazę zawierającą ok. 4000 pytań multimedialnych; zbudowano platformę internetową; pozyskano partnerów (administracja morska, uczelnie); nawiązano współpracę z towarzystwami klasyfikacyjnymi; powołano fundacje na rzecz kontynuacji współpracy po zakończeniu projektu.
 
Okres ralizacji projektu: 01.11.2003 do 31.05.2006
 
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę