Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo Wydzialu
Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Kierunki studiów Kierunki studiów

Kierunek informatyka

3,5-letnie studia inżynierskie na specjalności:

 • Programowanie systemów informatycznych
 • Programowanie systemów multimedialnych
 • Informatyka morska

Absolwenci najstarszej specjalności jaką jest informatyka morska są przygotowani do pracy w firmach informatycznych związanych z branżą morską. W ramach tej specjalności kształceni są przyszli deweloperzy morskich systemów informatycznych. Student poznaje to jak funkcjonują statkowe systemy informatyczne, w tym systemy nawigacyjne oraz systemy radiokomunikacji i łączności. Kształci się też w projektowaniu i budowaniu symulatorów morskich oraz systemów geoinformatycznych. Informatyka Morska jest specjalnością łączącą główne dziedziny współczesnej informatyki, jak programowanie, grafika komputerowa, sieci komputerowy czy sztuczna inteligencja z wiedzą na temat systemów morskich, gdzie wytwarzanie morskich systemów jest praktycznym wykorzystaniem zdobytych umiejętności.

Absolwent specjalnością programowanie systemów informatycznych jest przygotowany do pracy w zawodzie programisty. Jest to specjalność nastawiona mocno na naukę programowania i wszystkiego tego co jest z tym związane. Student poznaje już od samego początku tajniki języków programowania obiektowego oraz projektowania i funkcjonowania systemów komputerowych. Ukierunkowanie tej specjalności to techniki programowania i poznanie narzędzi programistycznych z elementami pracy zespołowej włącznie, a także inżynierii oprogramowania, prowadzenia testów jednostkowych i automatyzacji testów, budowy graficznych interfejsów użytkownika czy programowania niskopoziomowego oraz równoległego i rozproszonego, a także optymalizacji kodu. Jest to specjalność skrojona na miarę przyszłych zaawansowanych programistów.

Absolwent specjalności programowanie systemów multimedialnych przygotowany jest do realizacji zaawansowanych projektów informatycznych z wykorzystaniem metodyk zwinnych na przykładzie systemów multimedialnych, symulatorów oraz gier. Jest to specjalność najbardziej uniwersalna dla osób chcących poznać tajniki programowania jak i technologie multimedialne, jak i metodyki zarządzania zespołem. W ramach tej specjalności prowadzone są przedmioty z zakresu grafiki komputerowej, przetwarzania obrazów i dźwięku, programowania w silnikach graficznych, wirtualnej rzeczywistości, zarządzania gestami i śledzenia człowieka oraz ruchu gałek ocznych, a także wykorzystywania systemów Internetu Rzeczy do budowy zaawansowanych systemów informatycznych, symulatorów i gier. Studenci poznają oprogramowanie zarządzania projektami Jira, uczą się automatyzować testy i wytwarzać efektywne aplikacje pod względem wydajności obliczeniowej oraz energetycznej na urządzenia desktopowe, mobilne i aplikacje webowe. Zakłada się tutaj prowadzenie praktycznych zespołowych zajęć projektowych w technikach zwinnych typu SCRUM odzwierciedlając prawdziwy zespół deweloperski, gdzie w poszczególnych sekcjach: grafiki, dźwięku, programowania, IoT oraz VR każdy znajdzie coś dla siebie i się w tym wyspecjalizuje.

Studenci wszystkich specjalności w ramach przedmiotów kierunkowych kształcą się w zdobywaniu umiejętności projektowania i posługiwania się bazami danych, budowania systemów w ramach inżynierii oprogramowania, zastosowania sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa i kryptografii, paradygmatów programowania, sieci komputerowych, grafiki 2D i 3D oraz aplikacji internetowych.

Kierunek teleinformatyka

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 2535 godzin na osobę w tym:
 • 1095 godzin wykładów realizowanych jednocześnie dla wszystkich studentów na roku
 • 195 godzin ćwiczeń (w grupach 32 osobowych)
 • 1035 godzin zajęć laboratoryjnych (w grupach 16 osobowych)
 • 210 godzin zajęć projektowych (w grupach 8 osobowych)
Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę po piątym semestrze studiów w firmach branży IT,  ICT oraz branży elektroniki morskiej.

Ogólne cele studiów

Celem kształcenia na kierunku teleinformatyka jest zapewnienie studentom poznania szerokich podstaw wiedzy z teleinformatyki, która pozwali na osiągnięcie dużej elastyczności w czasie planowania kariery zawodowej. Celem kształcenia jest również nabycie i rozwijanie umiejętności projektowania systemów, jako elementów procesu technicznego poprzez skuteczne łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną.

Elementami wyróżniającymi kierunek teleinformatyka na Politechnice Morskiej w Szczecinie, na tle innych kierunków występujących w Polsce i na świecie, jest ukierunkowanie efektów kształcenia na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności, także w kontekście aplikacji, funkcjonowania systemów teleinformatycznych.
Dodatkowo, rozszerzenie programu studiów o przedmioty związane z nawigacją oraz urządzeniami nawigacyjnymi stosowanymi w technice morskiej pozwala poszerzyć możliwości zatrudnienia absolwentów w sektorze gospodarki morskiej. Uwzględnienie w programie kształcenia wspomnianych zagadnień powiązanych z problemami nawigacji jest unikalne w skali kraju a także w skali światowej.

Program studiów

Program studiów na kierunku teleinformatyka  został opracowany na podstawie misji i strategii PM i WIiT. Jest również przejawem zapotrzebowania podmiotów gospodarczych i instytucji o możliwość kształcenia absolwentów o kompetencjach teleinformatyka wymienionych w sylwetce absolwenta.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku teleinformatyka posiada następujące kompetencje ogólne:
 • demonstruje podstawową wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych;
 • posiada umiejętność analizy i syntezy;
 • posiada umiejętności zarządzania informacją (wykazuje umiejętność  pobierania i analizowania informacji z różnych źródeł);
 • posiada umiejętności rozwojowe i umiejętność rozwiązywania problemów, jest kreatywny;
 • posiada zdolność do stosowania wiedzy w praktyce;
 • wykazuje inicjatywę i przedsiębiorczość w zdobywaniu pozycji na rynku pracy;
 • potrafi planować zadania, przygotowywać i zarządzać projektami;
 • wykazuje umiejętność samodzielnej pracy, ma zdolność uczenia się, rozumie potrzebę rozwoju zawodowego; potrafi krytycznie ocenić własne umiejętności  i zidentyfikować braki;
 • posiada zdolność adaptacji do nowych sytuacji zdobywaną w trakcie praktyk zawodowych;
 • demonstruje umiejętność pracy zespołowej, podejmowania decyzji i przywództwa;
 • potrafi właściwie komunikować się w zakresie działalności zawodowej;
 • potrafi współpracować w zespole interdyscyplinarnym.

Absolwent kierunku teleinformatyka posiada następujące kompetencje szczegółowe:

 • absolwent posiada nowoczesną wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki i telekomunikacji;
 • posiada wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów teleinformatycznych;
 • dobrze zna zasady działania i budowy sprzętu komputerowego oraz urządzeń teletransmisyjnych;
 • posiada umiejętności programowania komputerów, sieci komputerowych;
 • zna mechanizmy bezpieczeństwa i potrafi je stosować w systemach teleinformatycznych;
 • ma podstawową wiedzę w zakresie systemów operacyjnych, szczególnie systemów czasu rzeczywistego;
 • ma przygotowanie ogólne w zakresie przedmiotów matematyczno-fizycznych, podstawowych przedmiotów elektronicznych i przedmiotów ekonomiczno-humanistycznych;
 • umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki telekomunikacji i elektroniki;
 • ma wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, implementowania i eksploatacji systemów teleinformatycznych, obejmujących zarówno sprzęt jak i oprogramowanie;
 • zna zasady inżynierii oprogramowania pozwalające na prowadzenie projektów informatycznych;
 • jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych lub w innych firmach i organizacjach zajmujących się tworzeniem, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów teleinformatycznych;
 • ma umiejętności stosowania nowoczesnych metod organizacji pracy w celu osiągnięcia wysokiej jakości i efektywności działania;
 • posiada szczegółowe umiejętności w zakresie programowania komputerów i sieci mobilnych;
 • ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, biegle posługuje się językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego;

Opis programu studiów w poszczególnych semestrach

Semestr 1
W semestrze dominują przedmioty ogólne oraz podstawowe. Studenci mają do wyboru jeden z dwóch przedmiotów w dwóch modułach obieralnych przedmiotów ogólnych. Dokonują także wyboru języka kontynuowanego w następnych przez następne 3 semestry. Realizowane są także przedmioty podstawowe (analiza matematyczna, fizyka, elektrotechnika). Rozpoczyna się także realizacja przedmiotów kierunkowych (podstawy programowania, technologie programowania).
Semestr 2
W semestrze kontynuowane są przedmioty ogólne w dwóch modułach obieralnych oraz przedmioty podstawowe (algebra liniowa matematyka dyskretna, elektronika). Realizowane są przedmioty kierunkowe (technika cyfrowa, architektura systemów mikroprocesorowych). Rozpoczyna się przez następne 4 semestry wychowanie fizyczne.
Semestr 3
W semestrze realizowane głównie przedmioty kierunkowe (układy i systemy automatyki, podstawy telekomunikacji, programowanie obiektowe, sieci komputerowe, systemy operacyjne, teoria systemów). Realizowane są ostatnie przedmioty podstawowe (inżynieryjne zastosowanie probabilistyki i statystyki, oprogramowanie inżynierskie). W takcie semestru studenci dokonują wyboru jednych z dwóch specjalności:
 • Eksploatacja systemów łączności – ESŁ,
 • Projektowanie systemów łączności – PSŁ.
Semestr 4
W semestrze realizowane są głównie przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Dwa przedmioty specjalistyczne przeprowadzone są niezależnie od wyboru specjalności (seminarium dyplomowe, nawigacja obiektów mobilnych). W semestrze studenci dokonują wyboru tematu pracy dyplomowej.
Semestr 5
Podobnie jak w semestrze 4, realizowane są głównie przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Jeden przedmiot (urządzenia nawigacyjne) przeprowadzony jest niezależnie od wyboru specjalności.
Semestr 6
Semestr przeznaczony jest na realizację praktyki programowej.
Semestr 7
W semestrze realizowane są ostanie przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Realizowane są projekty indywidualne i zespołowe, Studenci kończą pisanie pracy dyplomowej.
Przewidywane możliwości zatrudnienia
Po ukończeniu studiów na kierunku teleinformatyka, absolwent znajdzie pracę  w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów przesyłania danych i informacji, w szczególności pracę w zespołach projektowych i zespołach administrujących pracę systemów teleinformatycznych. Z łatwością odnajdzie swoje miejsce w organizacjach i przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne systemy zarządzania, sterowania i inżynierii wiedzy. Dzięki temu, że w trakcie studiów studenci poznają technologie teleinformatyczne stosowane w najbardziej zaawansowanych systemach oraz sposoby ich wytwarzania, będą oni mogli podejmować pracę zawodową na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw różnych sektorów gospodarki o wysokim stopniu specjalizacji, w tym gospodarki morskiej.

Zdobyte na uczelni umiejętności ułatwią prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci kierunku uzyskują podczas studiów poszerzoną znajomość języka angielskiego, także specjalistycznego w dziedzinie wiedzy, którą się zajmują. Dzięki temu mogą odnaleźć się nie tylko na polskim, ale też światowym rynku pracy.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę